Informasjon

Aktuell informasjon for skoleåret

Moe skole utarbeider årlig et hefte med diverse info for det aktuelle skoleåret.

[ Les mer ]

Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

[ Les mer ]

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen nettside med informasjon og råd knyttet til mobbing.

[ Les mer ]

Digital meldingsbok

Vi ønsker å ha tett dialog mellom skolen og hjemmet. Derfor har vi nå innført bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt.

[ Les mer ]

Moe skole – en Trivselsskole!

Om Trivselsprogrammet

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Pr. våren 2016 benytter 1200 skoler i Norden Trivselsprogrammet. I Norge er det representert i alle landets fylker og omtrent 200 kommuner. 180 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler. Moe skole er også en del av dette programmet som vi tilpasser til vår kristne skoleprofil.

[ Les mer ]

Organisering av skolehverdagen

Moe skole er fulldelt, dvs. 10 klasser – en klasse for hvert av trinnene 1 – 10. Dagen er delt inn i 45 minutters skoletimer med friminutt i mellom. 1. – 3. klasse har noen egne friminutt.

[ Les mer ]

iPad-tips

Som en av de første grunnskolene i landet som satset på iPad til alle skolens elever, får vi etter hvert erfaringer som vi tror andre skoler kan ha nytte av.

[ Les mer ]

Moe-utviklet læringsressurs om dialekter

Test ut den digitale læringsressursen om dialekter, som er utviklet ved Moe skole.

[ Les mer ]

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Skolen er i tett samarbeid med etaten i forbindelse med de elevene som trenger hjelp og tilrettelegging på ulike måter.

[ Les mer ]

Fysisk aktivitet

Elevene i 5.-7. klasse skal ha fysisk aktivitet (i tillegg til kroppsøvingstimene). Dette utgjør i snitt 40 min. i uka hvert av de tre årene.

[ Les mer ]

ELEVTRANSPORT

En stor andel av våre elever bruker buss for å komme til og fra skolen. Flertallet av disse bruker offentlig buss.
De andre er fordelt på våre to egne bussruter – Andeburuta og Kvelderuta.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Sandefjord kommune.

[ Les mer ]