FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges for to år.

FAU / klassekontakter for skoleåret 2017-18 velges på klasseforeldremøtene i september.

 

FAU / klassekontakter skoleåret 2016-17:

1. kl.: Helge Sandstå, tlf 92 03 72 09
Vara: Elisabeth Tamm Jørgensen, tlf 41 33 31 11
2. kl.: Heidi Malerød, tlf 45 61 37 64
Vara: Marte Fjære, tlf 40 24 68 93
3. kl.: Anita Thomassen, tlf 93 67 44 03
Vara: Thrine Løvland, tlf 95 02 62 79
4. kl.: Monica Steinnes, tlf 95 09 03 64
Vara:
5. kl.: Liv Berit Klavenæs, tlf 48 15 39 30
Vara:
6. kl.: Rita Lavold, tlf 47 63 75 42
Vara:
7. kl.: Marianne Heian, tlf 99 58 89 61
Vara: Terje Simonsen, tlf 41 51 51 41
8. kl.: Spasimir Kostadinov, tlf 40 22 85 23
Vara: Høye Løvland, tlf 40 24 88 26
9. kl.: Gunnar Gundersen, tlf 92 65 01 78
Vara: Elisabeth Stålerød, tlf 99 29 19 21
10. kl.: Kathrine Skimmeland, tlf 48 15 89 30
Vara: Fam Anette Wirum, tlf 93 26 08 23

 

FAU-leder er Thrine Løvland, tlf. 95 02 62 79.

 

Instruksen for foreldrerådsutvalget skal være det formelle grunnlag som definerer foreldrerådets plassering i skolesystemet, gir regler for virksomheten og antyder rammer for arbeidsoppgaver.

1 FORMÅL

Foreldrerådet skal arbeide for:

a. Å fremme skolens kristne formål
b. Å styrke samarbeidet mellom hjem og skole

2 FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av de foreldre som har barn som er elever ved Moe skole.
Som medlem av foreldrerådet har man rett til og oppfordres sterkt til å møte på foreldrerådsmøtene. Det skal skrives referat fra slike møter som sendes alle foreldre.
Foreldrene skal følge opp skolens ordensreglement og sørge for at meldinger og svar på forespørsler fra skolen blir imøtekommet.

3 OPPGAVER

Foreldrerådet skal, sammen med andre organ ved skolen, arbeide med aktuelle oppgaver som kan fremme skolens formål:

– Gi råd til skolen i aktuelle spørsmål
– Ta opp skolesaker, men ikke saker om enkeltelever eller personalsaker
– Holde minst ett møte i året for alle foreldre, hvorav ett foreldrerådsmøte skal holdes på høsten
– Oppfordre foreldrene til å delta aktivt ved sosiale arrangementer for klassene

4 KLASSEKONTAKTER

I hver klasse skal det være en klasekontakt og en vararepresentant. Klassekontakten har som oppgave å være et bindeledd mellom skolen og foreldrene. En detaljert beskrivelse av klassekontaktens oppgaver og regler for valg av klassekontakter og vararepresentanter er presisert i ”Regler for klassekontakter”.

5 ARBEIDSUTVALGET: FAU

Foreldrerådsarbeidsutvalget (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant. Funksjonstiden for FAU er ut skoleåret.

Leder og nestleder i FAU velges om våren, enten ved skriftlig valg eller på felles foreldrerådsmøte. Leder og nestleder velges fortrinnsvis blant foreldre som er medlemmer av DELK, uavhengig av om de er klassekontakt eller ikke.
Valget er skriftlig og det holdes separate valg på leder og nestleder. Disse blir valgt for ett år av gangen. Leder og nestleder har ansvar for å finne aktuelle kandidater.
Rektor har ansvar for at valgene avholdes i henhold til denne instruks.

FAU forbereder og leder foreldrerådets arbeid, og har løpende kontakt både med foreldre, lærere og skolens ledelse. Det skrives referat fra møtene. Referatet sendes FAUs medlemmer, varamedlemmer, skolestyret og skolens ledelse.

FAUs leder er foreldrerådets representant i skolestyret. Nestleder er formannens vararepresentant.